Marco Polo

Genikh eisagwgh

Auto to keimeno epexergasmeno apo thn taxh III A tou peiramatikou lukeiou A.B. Sabin thz Mpolniaz exetazei thn zwh tou Marco Polo, to taxeidi tou sthn Kina, thn ergasiatou ²Il Milione², kai ton Carakthra tou emporou thz polewz thz Benetiaz kata thn diarkeia tou dwdekatou aiwnwz. Kaqe qema asColeitai eiz to na ana ptuxei touz logoteCnikouV, istorikouV kai kalliteCnikouz Carakthrez tou.

Bioz Milione Benetia